0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید
سید حسین کاشف

عضو هیئت مدیره


مهدی مظفری نژاد

عضو هیئت مدیره


دکتر عبدالرضا خلیلی

PhD in Applied Linguistics

Professor of Second Language Aquisition, Applied Lingustics, and Language Testing

دکتر الهام ظرف ساز

PhD in TEFL, Assistant Professor, Faculty of Foreign Languages, IAU of Urmia, Teacher Trainer, IELTS Trainer

دکتر فرحناز ریمنی نیکو

PhD in TEFL, Assistant Professor, IAU, Researcher, IELTS trainer

احسان بخشایش

SAT tutor

محمد جعفرپور

British Council Certified Teacher Trainer

 MA Student in TESOL

صنم علی اشرفی

Cambridge certified Celta holder

IDP IELTS trainer

نسیم جلیل نژاد

General English instructor

علی اکبر مرتاض

Teaching English to all types of learners and trainer of various courses

مریم ظفرجو

French language teacher

زهرا مطلبی نیا

General, speaking and YDS courses

میلاد آهنگی

General english instructor

آیسان رضایی

French language teacher

توحید گل قاسم

 General English

عرفان یوسفی

General English instructor

سکینه نوری

German language teacher

پروین جوشن

General English instructor

شبنم صالح نیا

General English instructor

محمد محمدزاده

Türkçe Öğretmeni 

Kocaeli Üniversitesi  Mezunu

دنیز مرشدزاده

türkçe öğretmeni

محمد حیدرزاده

General English instructor

هانیه خیری

General English instructor

نگار برجسته

General English instructor

نعیم اسماعیلی

سرپرست دپارتمان آلمانی 

میلاد مظفری نژاد

مدیر دپارتمان تحصیل در ترکیه

راضیه تقی پور

مسئول امور مالی

سلما اشرفی

مسئول آموزش

مهسا جولائی

کارشناس آموزش

رامین محمدی

کارپرداز

محسن ملافرج زاده

مسئول IT