برای ورود به کلاس مجازی بعد از وارد کردن نام(نام خانوادگی خود) و Access Code  بر روی دکمه Join کلیک کنید.