برای ورود به کلاس مجازی بعد از وارد کردن نام و Access Code  بر روی دکمه Join کلیک کنید.