برای ورود به کلاس مجازی بعد از وارد کردن نام(نام خانوادگی خود)و Access Code  بر روی دکمه Join کلیک کنید.