ترم بهار 2 در روزهای 28 و 29 اردیبهشت آغاز می شود.

آرادی های عزیر و متقاضیان گرامی لطفا برای ثبت نام و آزمون تعیین سطح در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،25 و 26 اردیبهشت ساعت 16:30 به موسسه مراجعه فرمایید.

پاسخ به دیدگاه