دکتر سید حسین کاشف

مدیریت محترم موسسه آموزش عالی آراد

مهدی مظفری نژاد

مدیر اجرایی  موسسه آموزش عالی آراد

راضیه تقی پور

مسئول امور مالی  موسسه آموزش عالی آراد

سلما علی اشرفی

مسئول آموزش موسسه آموزش عالی آراد

مهسا جولائی

کارشناس آموزش موسسه آموزش عالی آراد

رامین محمدی

کارپرداز موسسه آموزش عالی آراد

محسن فرج زاده

مسئول انفورماتیک و روابط عمومی موسسه آموزش عالی آراد