سوالات نظرسنجی دانش پذیران در مورد کیفیت  عملکرد آموزشی اساتید در کلاسهای درس

ضعیف

 

متوسط

 

خوب

 

بسیار خوب

 

سوالات نظرخواهیردیف         
    تسلط و احاطه بر موضوع درس1
    توانایی پاسخگویی به سوالات دانشجویان2
    توانایی ارائه مثال و تمرینهای مربوط و مناسب3
    توانایی تفهیم مطالب درسی به دانشجویان4
    میزان ارائه و اطلاعات نوظهور علمی5
    مشارکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های علمی و مطالب درسی کلاس به تناسب موضوع6
    نحوی ارائه مطالب به گونه‌ای که دانشجویان مشتاق شنیدن و کسب اطلاع بیشتر باشند7
    مشخص نمودن عناوین و اهداف درس از همان ابتدای ترم8
    توانایی در ایجاد روحیه خلاقیت و ابتکار علمی و پشتکاردر دانشجویان9
    نحوه ارزیابی علمی دانشجویان در طول ترم تحصیلی (امتحانات میان ترم،سوالات و …..)10
    زمانبندی مناسب و سعی در حداکثر بهره‌برداری در وقت کلاس11
    انجام پرسش و پاسخ در کلاس12
    استفاده صحیح و بجا از وسایل کمک آموزشی13
    مهارت در معرفی موضوع و جلب علاقه دانشجویان به تناسب موضوع14
    میزان راهنمایی و معرفی منابع فرعی برای یادگیری درس15
    دلسوزی و تلاش در جهت بالا بردن میزان یادگیری دانشجویان16
    صبر و شکیبایی در پاسخگویی به سوالات و انتقادات دانشجویان17
    وقت شناسی و حضور به موقع در کلاس18
    نحوه برخورد اجتماعی استاد با دانشجو و ایجاد احترام،تفاهم و اعتماد متقابل به هنگام تدریس و خارج از کلاس19
    امکان دسترسی به استاد برای اخذ راهنمایی درس در خارج از کلاس20