1.        با عنایت به اینکه این موسسه یک مرکز آموزش عالی میباشد رعایت اخلاق، منش و پوشش در حد شئونات اسلامی و حدود شرعی الزامی است.

2.        غیبت بیش از 3 جلسه مجاز نمیباشد و در صورت غیبت غیر موجه دانش پذیر از دوره حذف خواهد گردید.

3.        تاخیر بیش از 15 دقیقه پس از شروع کلاس به منزله غیبت است و هر 3 جلسه تاخیر کمتر از 15 دقیقه یک جلسه غیبت محسوب میشود.

4.        در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر میگردد مگر با دلیل موجه و با هماهنگی آموزش

5.        شرکت در آزمون تعیین سطح برای متقاضیان جدید و یا دانش پذیر که به مدت 2 ترم در موسسه حضور نداشته اند الزامی است.

6.        ثبت نام کلاس در روز های تعیین شده انجام میپذیرد و دانش پذیران تنها در روز ثبت نام میبایست نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایندو بدیهی است بدون پرداخت شهریه حضور در کلاس مجاز نیست و نیز در صورت عدم ثبت نام به موقع حق انتخاب با دانش پذیران دیگر یا جدیدالورود خواهد بود.

7.        در صورت نیاز به جلسات اضافی یا جبرانی علاوه بر ساعات اعلامی، حسب نظر آموزش، موسسه اقدام به برگزاری جلسات اضافی یا جبرانی خواهد نمود.

8.        ضبط نمودن مطالب درسی به هر شکل و هر وسیله ای اکیدا ممنوع است و رضایت یا عدم رضایت استاد محترم نیز تاثیری در این ممنوعیت ندارد.هزینه تعیین سطح و شهریه پس از شروع دوره قابل استرداد نمیباشد.

 

با تشکر –  مدیر آموز