در صورتی که حداکثر دانش پذیران یک کلاس مایل به شرکت در کلاس های صبحگاهی هستند با امتیاز تخغیف 30 درصدی شهریه می توانند درخواست خود را به صورت مکتوب تا پایان ترم پاییز 2 به موسسه تحویل دهند.

پاسخ به دیدگاه