سوالات نظرسنجی دانش پذیران در مورد کیفیت  عملکرد آموزشی اساتید در کلاسهای درس