اعضای کلوپ آراد در قالب تورهای یک روزه و چندروزه به مقصد جاذبه­های طبیعی استان و ارومیه به پیک نیک می­روند. انجام بازی­های دسته­جمعی از زیبایی­های برنامه های طبیعت گردی کلوپ آراد است.