انواع سوالات ريدينگ در آزمون SAT

 

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading مي باشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر مي باشد.

همچنين، با عنايت به اينكه متون آزمون SAT، از درجه سختي قابل توجهي در زمينه واژگان برخوردار هستند، زبان آموزان مي بايست درك واژگاني خود را به طور قابل ملاحظه اي افزايش دهند. لازم به ذكر است كه جدا از متون پيچيده، بعضا سوالات نيز حاوي لغات مشكلي مي باشند كه عدم آشنايي با آنها مي تواند منجر به عدم پاسخ دهي صحيح شود.

در اين پست، با انواع سوالات اين آزمون در بخش درك مطلب آشنا مي شويم و به بررسي
استراتژي هاي مربوطه براي پاسخگويي به انواع اين سوالات مي پردازيم.

انواع سوالات آزمون SAT در بخش  :Reading

١.  سوالات Factual  : اين گونه سوالات معمولا با كلمات پرسشي يا به اصلاح wh-word ها آغاز مي شوند كه ماهيتا ممكن است راجع به ايده اصلي متن (Main Idea) و يا جزييات ذكر شده درمتن(Supporting Idea)  باشند . در صورتي كه ايده اصلي مد نظر باشد، زبان آموز بهتر است ابتدا متن را skim كند تا درك كلي از فحواي متن حاصل شود. بدين منظور خطوط اوليه هر پاراگراف و بعضا خطوط آخر همان پاراگراف بهتر است مرور شود.
نكته: در متون داستاني يا روايي كه بعضا تفكيك پاراگرافي مشخص نيست، سير تحول داستان ميبايست مرور شود و با نگاهي كلي و سريع ميبايست ايده اصلي متن را درك كرد.

در صورتيكه جزييات يا همان supporting idea مد نظر باشد، ابتدا بايد با اسكن متن، خط يا خطوط مورد نظر را پيدا كرد (شاهد) و سپس رابطه بين آنچه كه در متن ذكر شده و گزينه مورد نظررا تعيين كرد. در سوالات factual  معمولا اين رابطه، يك رابطه مستقيم و خطي ميباشد بدين معني كه گزينه مورد نظر معمولا paraphrase  و يا بازگويي ايده اي است كه در متن ذكر شده است هر چند گاها ممكن است اين رابطه به صورت خطي مطرح نشود و گزينه مورد نظر، درك ضمني يا استنباطي ايده ذكر شده در متن باشد. چنانچه چنين رابطه اي مد نظر باشد، معمولا درك ضمني اوليه يا superficial
conclusion مد نظر خواهد بود چرا كه سوالاتي كه به دنبال درك عميق تر مطلب مي باشند، اساسا تحت عنوان سوالاتInference در اين آزمون مطرح مي شوند.

٢.  سوالات درك واژگان:  بر خلاف آزمون تافل، كه سوال درك لغت آن معمولا بدون وابستگي به متن و بر اساس دانش واژگاني زبان آموز پاسخ داده مي شود، سوالات درك واژگاني آزمون SAT اساسا وابسته به متن بوده و با استفاده از سرنخ ها يا clue هاي موجود در متن، زبان آموز مي بايست به حدسي منطقي در مورد معني كلمه مورد نظر در متن مربوطه دست پيدا كند. به عبارت ديگر، ميتوان گفت كه در اكثر موارد، معني اوليه اي كه زبان آموز از كلمه مورد نظر ميداند در اين آزمون مورد نظر نيست و ساير معاني كلمه بر حسب بافت، مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

٣.  سوالات هدف : Purpose سوالاتي كه در مورد چرايي يا هدف پرسيده مي شوند، معمولا نياز به خواندن قسمت هاي بيشتري از متن دارند. به منظور پاسخ دهي به اين سوالات، زبان آموزان، چنانچه سوال در مورد خط يا خطوط خاصي مي باشد، مي بايست چند خط قبل و يا حتي چند خط بعد از خطوط مورد نظر سوال را بخوانند تا درك عميق تري از متن و نهايتا چرايي اشاره به مورد مذكور حاصل شود. همچنين شايان ذكر است كه سوالات هدف، اساسا در ارتباط با ايده اصلي پاراگراف يا همان ثقل پاراگراف است لذا زبان آموز مي بايست براي پاسخ دهي به اين گونه سوالات ايده اصلي يا main idea پاراگراف را مورد نظر قرار دهد.

٤سوالات مبتني بر استنباط و تحليل : Inference پاسخ دهي به اين گونه سوالات معمولا مستلزم درك كلي يك پاراگراف كامل مي باشد كه نيازمند زمان قابل توجهي است و زبان آموز بايد تحليل و استنباط خود را از مطلبي كه مورد سوال قرار گرفته ارايه دهد. اصطلاحا اين گونه سوالات را درك بين خطوطي مي نامند بدين معني كه زبان آموز ابتدا بايد خطوط مورد نظر را تشخيص دهد و سپس با نگاهي تحليلي، پيغام غيرمستقيم و ضمني كه در متن وجود دارد را فراتر از خطوط خوانده شده استخراج كند.

٥سوالات زوجي  : Paired  اين نوع سوالات ماهيتا از نوع سوالاتي هستند كه زبان آموز را ملزم ميكنند كه براي پاسخ به يك سوال، شاهد و دليل انتخاب گزينه خود را با اشاره خاص به خط يا خطوط مربوطه در سوال بعد ذكر كند. با توجه به اينكه پاسخ به يك سوال و دليل مربوط به آن بصورت متوالي چك ميشود، زبان آموزان مي بايست دقت بيشتري مبذول نمايند چراكه در صورتيكه سوال اول به غلط پاسخ داده شود، احتمالا سوال دوم نيز كه شاهد و دليل سوال اول است، به غلط پاسخ داده خواهد شد. نكته ديگر اينكه، در اينگونه سوالات، چنانچه زبان آموز از پاسخ خود اطمينان نداشته باشد، ميتواند با استعانت از خطوط ذكر شده در سوال دوم، يعني با چك كردن تك تك گزينه هاي سوال دوم، به پاسخ صحيح سوال اول دست پيدا كند هرچند كه قطعا اين استراتژي زمان بيشتري از زبان آموز خواهد گرفت.

٦سوالات تفسير نمودار: يكي از سوالات مربوط به بخش ريدينگ در آزمون SAT ، سوالات تفسير نمودار است. بر خلاف ظاهر بعضا پيچيده و حتي گاها ترسناك اين سوالات، با اندكي دقت و حوصله ميتوان به آساني به اين سوالات پاسخ صحيح داد. نكته مهمتر اينكه، اگر چه درك هر چه بيشتر متن ميتواند به پاسخ دهي به اين سوالات كمك كند، معمولا نمودارها به اندازه كافي گويا و معني دار هستند كه صرفا با اتكا بر اطلاعات موجود در خود آنها، به سادگي قابل تفسير باشند و بتوان بدون بازگشت به متن، پاسخ صحيح را انتخاب نمود.

٧سوالات مربوط به ديدگاه و نقطه نظر نگارنده متن  : Attitude اين گونه سوالات در واقع بر نوع نگاه نويسنده متن و يا احساس او نسبت به تم اصلي متن تمركز دارد. اين سوالات معمولا در متون داستاني و روايي مطرح ميشوند و زبان آموزان مي بايست با دقت بر كلمات و بار معنايي آنها، نوع نگاه نويسنده را تشخيص دهند. به عبارتي، براي پاسخگويي به اين سوالات، زبان آموزان بايد به انتخاب كلمات و استفاده نگارنده از عباراتي كه بار احساسي دارند آگاه باشند و با استفاده از المان هاي سبك شناسي نوشتار، ديدگاه نگارنده را تشخيص دهد.

٨سوالات مربوط به درك ارتباط منطقي مفاهيم در متون زوجي:  در آزمون SAT در بخش ريدينگ، يكي از متن ها بصورت زوج ميباشد بدين معني كه يك تم اصلي از دو ديدگاه مختلف در دو متن جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد. در واقع، در عين حال كه دو متن مستقل و جداگانه خوانده مي شوند، با تمركز بر روي يك ايده به هم مربوط مي شوند. پاسخ دهي به برخي سوالات به درك متن اول،  برخي به درك متن دوم و تعدادي به درك ارتباط متن اول و دوم منوط مي باشد. مي توان گفت كه اين نوع سوالات، سخت ترين سوالات اين آزمون مي باشد چراكه زبان آموز نياز به تسلط بر تركيبي از استراتژي هاي موجود دارد. در واقع بمنظور پاسخ دهي به اين نوع سوالات، نه تنها درك كلي و درك تم اصلي دو متن بهمراه درك جزييات و دقت به يافتن شاهد در هر دو متن لازم مي باشد، بلكه نگاهي فراتر از اطلاعات دو متن و استخراج رابطه اطلاعات ذكر شده در دو متن مورد نياز مي باشد كه قطعا مستلزم درك فرامتني و تحليلي مي باشد.