لطفا ابتدا ویدیو آموزشی زیر را مشاهده نموده سپس روی پرتال جامع آموزش و آزمون کلیک کنید.

btn2